Valthe

Privacybeleid

Privacybeleid

Plaatselijk Belang Valthe hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Plaatselijk Belang Valthe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Plaatselijk Belang Valthe zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Plaatselijk Belang Valthe

www.valthe.nl – plaatselijkbelang@valthe.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS:

Uw persoonsgegevens worden door Plaatselijk Belang Valthe verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om u als vrijwilliger in te kunnen zetten en te benaderen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Hulp bieden bij problemen;
 • Het bijhouden van de ledenadministratie.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam, Achternaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Geslacht, Bankrekeningnummer en Adres.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, echter pas nadat u toestemming hebt verleend.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.> Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Plaatselijk Belang Valthe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Plaatselijk Belang Valthe van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen standaard voor de encryptie van persoonsgegevens;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Aanvullende Informatie

WordPress

WordPress.org-websites (gezamenlijk “WordPress.org ” in dit document) verwijzen naar sites die worden gehost op WordPress.org, WordPress.net, WordCamp.org, BuddyPress.org, bbPress.org en andere gerelateerde domeinen en subdomeinen daarvan. Dit privacybeleid beschrijft hoe WordPress.org informatie gebruikt en beschermt die u ons geeft. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Als u ons persoonlijke informatie verstrekt via WordPress.org, kunt u er zeker van zijn dat deze alleen wordt gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Websitebezoekers

Like most website operators, WordPress.org collects non-personally-identifying information of the sort that web browsers and servers typically make available, such as the browser type, language preference, referring site, and the date and time of each visitor request. WordPress.org’s purpose in collecting non-personally identifying information is to better understand how WordPress.org’s visitors use its website. From time to time, WordPress.org may release non-personally-identifying information in the aggregate, e.g., by publishing a report on trends in the usage of its website.

WordPress.org also collects potentially personally-identifying information like Internet Protocol (IP) addresses. WordPress.org does not use IP addresses to identify its visitors, however, and does not disclose such information, other than under the same circumstances that it uses and discloses personally-identifying information, as described below.

Verzameling van persoonsidentificerende informatie

Bepaalde bezoekers van WordPress.org kiezen ervoor om te communiceren met WordPress.org op manieren die vereisen dat WordPress.org persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. De hoeveelheid en soort informatie die WordPress.org verzamelt, is afhankelijk van de aard van de interactie. We vragen bezoekers die onze forums gebruiken bijvoorbeeld een gebruikersnaam en e- mailadres.

In elk geval verzamelt WordPress.org dergelijke informatie alleen voor zover als nodig of gepast om het doel van de interactie van de bezoeker met WordPress.org te bereiken. WordPress.org openbaart geen persoonlijk identificeerbare informatie anders dan zoals hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met het voorbehoud dat het hen kan beletten bepaalde websitegerelateerde activiteiten uit te voeren, zoals het kopen van een WordCamp-ticket.

Alle informatie die wordt verzameld op WordPress.org, wordt verwerkt in overeenstemming met de AVG (GDPR) wetgeving.

Bescherming van bepaalde persoonsidentificerende informatie

WordPress.org toont potentieel persoonlijke identificatie en persoonlijk identificeerbare informatie alleen voor project bestuurders, medewerkers, aannemers en aangesloten organisaties die (i) die deze informatie moeten weten om voor WordPress.org diensten te leveren die beschikbaar zijn via WordPress.org, en (ii) die hebben afgesproken om het niet aan anderen te onthullen. Sommige van die werknemers, aannemers en aangesloten organisaties kunnen zich buiten je eigen land bevinden; door het gebruik van WordPress.org ga je akkoord met de overdracht van dergelijke informatie aan hen.

WordPress.org zal aan niemand potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie verhuren of verkopen. Behalve om beheerders, werknemers, aannemers en aangesloten organisaties in te lichten, zoals hierboven beschreven, zal WordPress.org potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen wanneer dit wettelijk vereist is, en als je toestemming geeft om je informatie te laten delen, of wanneer WordPress.org te goeder trouw gelooft dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om de eigendommen of rechten van WordPress.org, derden of het grote publiek te beschermen.

Als je een geregistreerde gebruiker bent van een WordPress.org website en je hebt je e-mail adres gedeeld, dan kan WordPress.org je af en toe een e-mail om sturen om je te vertellen over nieuwe functies, je feedback vragen, of gewoon je op de hoogte te houden van wat er gaande is met WordPress.org en onze producten. We gebruiken onze blog voornamelijk om dit soort informatie te communiceren, dus we verwachten dit soort e-mails tot een minimum te beperken.

Als je ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via een support e-mail of via een van onze feedback mechanismen), behouden wij ons het recht om het te publiceren indien dit ons helpt je verzoek te verduidelijken of om te reageren op jouw verzoek, of om andere gebruikers te ondersteunen. WordPress.org neemt alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van mogelijk persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie.

Gebruik van persoonlijke informatie

Wij gebruiken de informatie die je verstrekt om je te registreren voor een account, onze evenementen bij te wonen, nieuwsbrieven te ontvangen, bepaalde andere services te gebruiken of op enige andere manier deel te nemen aan het open source-project WordPress.

Wij zullen jouw persoonlijke informatie niet verkopen of leasen aan derden, tenzij we jouw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

Wij willen je e-mail marketing communicatie sturen die voor jou van belang kan zijn. Als je toestemming hebt gegeven, kan je je later weer afmelden.

Je hebt op elk moment het recht om te voorkomen dat wij contact met je opnemen voor marketingdoeleinden. Als je niet langer benaderd wilt worden voor marketingdoeleinden, klikt u op de link ‘Uitschrijven’ onderaan de e-mail .

Juridische grond voor het verwerken van persoonlijke informatie

We vertrouwen op één of meer van de volgende verwerkingscondities:

 • onze legitieme belangen bij de effectieve levering van informatie en diensten aan jou;
 • expliciete toestemming die je hebt gegeven;
 • juridische verplichtingen.

Toegang tot gegevens

Je hebt het recht om een kopie op te vragen van de informatie die wij over je opgeslagen hebben. Als jeu een kopie wilt van sommige of al je persoonlijke gegevens, volg je de instructies aan het einde van dit beleid.

Alle door de WordCamp-deelnemer verstrekte gegevens kunnen door de deelnemer worden bekeken en gewijzigd via de Access Token-URL die per e-mail wordt verzonden na een ​​succesvolle kaartaankoop.

WordPress.org gebruikersaccounts kunnen bewerkt worden door deze stappen te volgen:

 1. Bezoek https://login.wordpress.org/ en vul je gebruikersnaam en wachtwoord in.
 2. Je wordt doorverwezen naar https://profiles.wordpress.org/your_username.
 3. Klik de “Bewerk” link naast je gebruikersnaam.

Retentie van persoonlijke informatie

We bewaren je persoonlijke gegevens op onze systemen alleen zolang als nodig is, voor het succes van het WordPress open source project en de programma’s die WordPress.org ondersteunen. We bewaren contactinformatie (zoals op een mailinglijst) totdat een gebruiker zich afmeldt of verzoekt om die informatie te verwijderen uit onze live systemen. Als je ervoor kiest om je uit te schrijven voor een mailinglijst, kunnen we bepaalde beperkte informatie over jou bewaren, zodat we je verzoek in behandeling kunnen nemen.

WordPress.org verwijdert geen persoonlijke gegevens uit logbestanden of records die nodig zijn voor de bewerking, ontwikkeling of archivering van het WordPress open source project.

WordPress.org zal WordCamp-deelnemersgegevens gedurende 3 jaar bijhouden om de groei van community’s beter te volgen en te stimuleren. Vervolgens worden niet-essentiële gegevens die via registratie zijn verzameld, automatisch verwijderd. Namen van deelnemers en e-mailadressen worden voor onbepaalde tijd bewaard in verband met code of conduct rapporten.

Op WordCamp.org websites, financiële gegevens die zijn verzameld in het kader van een vergoeding worden verwijderd van WordCamp.org 7 dagen na de aanvraag wordt gemarkeerd als betaald. De reden voor de bewaarperiode van 7 dagen is om te voorkomen dat organisatoren hun bankgegevens opnieuw moeten invoeren als een betaling mislukt of als een betaling is gemarkeerd met “ Betaald ” in error. Facturen en ontvangsten met betrekking tot WordCamp-uitgaven worden bewaard gedurende 7 jaar na het einde van het kalenderjaar audit, in opdracht van onze financiële adviseurs (accountants en boekhouders).

Wanneer verwijdering wordt aangevraagd of anderszins vereist, zullen we de gegevens van betrokkenen anonimiseren en / of hun informatie verwijderen van publiekelijk toegankelijke sites indien het verwijderen van gegevens essentiële systemen zou breken, of de logs of records die nodig zijn voor de bewerking, ontwikkeling of archivering van records van het open source project WordPress zouden beschadigen.

If you would like to request deletion of your account and associated data, please follow these steps:

 1. Bezoek https://wordpress.org/about/privacy/data-erasure-request/.
 2. Vul je e-mailadres in.
 3. Click “Accept Declaration and Request Permanent Account Deletion”.

Note: If you have a WP.org account, it’s recommended you log in before submitting to associate your account with the request.

Rechten in relatie tot jouw informatie

Je hebt mogelijk bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming in verband met de persoonlijke informatie die we over je bewaren. Je kan het recht hebben om:

 • vraag een kopie op van de persoonlijke informatie die we van je verzamlen;
 • plaats een verzoek om de persoonlijke informatie die we van je bewaren bij te werken, of los daarvan corrigeer dergelijke persoonlijke informatie die jij denkt dat incorrect is of incompleet;
 • vraag of we persoonlijke informatie die we over je hebben van live systemen verwijderen, of beperk de manier waarop wij dergelijke persoonlijke informatie gebruiken (voor informatie over verwijdering uit archieven, zie de paragraaf “Bewaren van persoonlijke informatie”);
 • maak bezwaar tegen het verwerken van je persoonlijke informatie; en/of
 • je toestemming voor onze verwerking van je persoonlijke gegevens intrekken (voor zover deze verwerking is gebaseerd op toestemming en toestemming de enige toegestane basis voor verwerking is).

Als je deze rechten wilt uitoefenen of wilt begrijpen of deze rechten op je van toepassing zijn, volg dan de instructies aan het einde van deze privacyverklaring.

Third Party Links

Onze website kan links bevatten naar andere websites die worden aangeboden door derden die niet onder onze controle vallen. Houd er, bij het volgen van een link en het verstrekken van informatie aan een website van derden, rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de gegevens die aan die derde partij worden verstrekt. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de websites die aan het begin van dit document, dus als je andere websites bezoekt, zelfs wanneer je klikt op een link geplaatst op WordPress.org, moet je hun eigen privacybeleid te lezen.

Geaggregeerde statistieken

WordPress.org may collect statistics about the behavior of visitors to its websites. For instance, WordPress.org may reveal how many times a particular version of WordPress was downloaded or report on which plugins are the most popular, based on data gathered by api.wordpress.org, a web service used by WordPress installations to check for new versions of WordPress and plugins. However, WordPress.org does not disclose personally-identifying information other than as described in this policy.

Cookies

Aanvullende wordt er informatie over hoe je onze website gebruikt automatisch verzameld met behulp van “cookies”. Cookies zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om standaard internetloginformatie en bezoekersinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersstatistieken van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website-activiteit samen te stellen.

Kijk bij onze cookie policy voor meer informatie over cookies er verzameld worden op WordPress.org.

Privacybeleid wijzigingen

Although most changes are likely to be minor, WordPress.org may change its Privacy Policy from time to time, and at WordPress.org’s sole discretion. WordPress.org encourages visitors to frequently check this page for any changes to its Privacy Policy. Your continued use of this site after any change in this Privacy Policy will constitute your acceptance of such change.

Contact

Voor vragen over onze privacy policy of over welke informatie we van je verzamelen, mail ons op dpo@wordcamp.org.

Webshop via WooCommerce

We verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in onze winkel.

Wat we verzamelen en opslaan

Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen
 • Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden!

We gebruiken cookies ook om producten in je winkelwagen op te slaan terwijl je door onze site bladert.

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting

Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld 5 jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres.

Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

Wie van ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:

 • Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
 • Klantinformatie, zoals jouw naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om jou te ondersteunen.

Facebook Gegevensbeleid

In dit beleid wordt beschreven welke informatie we verwerken ter ondersteuning van Facebook, Instagram, Messenger en andere producten en functies die door Facebook worden aangeboden (Facebook-producten of Producten). Je vindt aanvullende hulpmiddelen en informatie in de Facebook-instellingen en de Instagram-instellingen.Terug naar boven

Welke soorten informatie verzamelen we?

We moeten informatie over jou verwerken om Facebook-producten te kunnen aanbieden. Welke soorten informatie we verzamelen, hangt af van hoe je onze Producten gebruikt. Ga naar de Facebook-instellingen en de Instagram-instellingen om te ontdekken hoe je de informatie die we verzamelen, kunt bekijken en verwijderen.Dingen die jij en anderen doen en aanbieden.

 • Gegevens en inhoud die je aanbiedt. We verzamelen de inhoud, communicatie en andere informatie die je aanlevert wanneer je onze Producten gebruikt, waaronder wanneer je je registreert voor een account, inhoud maakt of deelt, en wanneer je chatberichten verstuurt en communiceert met anderen. Dit kan betrekking hebben op informatie in of over de inhoud die je levert (bijvoorbeeld metagegevens), zoals de locatie van een foto of de datum waarop een bestand is gemaakt. Dit kan ook betrekking hebben op wat je ziet via de functies die we bieden, zoals onze camera, zodat we bijvoorbeeld maskers en filters kunnen voorstellen die je mogelijk leuk vindt, of om je tips te geven over het gebruik van de portretmodus. Onze systemen verwerken inhoud en communicatie van jou en anderen automatisch om de context te analyseren en te achterhalen waar ze over gaan. Dit gebeurt voor de onderstaande doeleinden. Meer informatie over hoe je kunt bepalen wie ziet wat jij deelt.
  • Gegevens met speciale bescherming: je kunt ervoor kiezen om in de Facebook-profielvelden gegevens op te geven of om levensgebeurtenissen toe te voegen over je geloofsovertuiging, politieke voorkeur, personen waarin je bent geïnteresseerd of je gezondheid. Deze en andere informatie (zoals over je ras of etniciteit, filosofische overtuigingen en lidmaatschappen van vakbonden) wordt speciaal beschermd op basis van EU-wetgeving.
 • Netwerken en verbindingen. We verzamelen informatie over de mensen, Pagina’s, accounts, hashtags en groepen waarmee je bent verbonden en de manier waarop je hiermee interageert in onze Producten, zoals de mensen met wie je het meest communiceert of de groepen waarvan je lid bent. We verzamelen ook contactgegevens als je ervoor kiest om deze te uploaden, te synchroniseren of te importeren van een apparaat (zoals een adresboek, je belgeschiedenis of je sms-geschiedenis). Deze gegevens gebruiken we om jou en anderen te helpen bij het vinden van mensen die jullie mogelijk kennen en voor andere doeleinden die hieronder worden beschreven.
 • Je gebruik. We verzamelen informatie over hoe je onze Producten gebruikt, zoals welke soorten inhoud je bekijkt of benadert, welke functies je gebruikt, welke acties je uitvoert, met welke mensen en accounts je contact hebt en hoe lang, hoe vaak en wanneer je je activiteiten uitvoert. We registreren het bijvoorbeeld wanneer je onze Producten (voor het laatst hebt) gebruikt en welke berichten, video’s en andere inhoud je bekijkt in onze Producten. We verzamelen ook informatie over hoe je functies zoals onze camera gebruikt.
 • Informatie over transacties in onze Producten. Als je onze Producten gebruikt voor aankopen of andere financiële transacties (zoals wanneer je iets koopt in een game of een bedrag doneert), verzamelen we informatie over de aankoop of transactie. We verzamelen onder meer je betalingsgegevens, zoals het nummer van je creditcard of betaalkaart en andere kaartgegevens, andere account- en verificatiegegevens, en details met betrekking tot facturatie, verzending en contactgegevens.
 • Dingen die anderen doen en informatie over jou die ze aanleveren.We ontvangen en analyseren ook inhoud, communicatie en informatie die anderen aanleveren wanneer ze gebruikmaken van onze Producten. Dit kan informatie over jou zijn, zoals wanneer anderen een foto van jou delen of erop reageren, ze je een chatbericht verzenden of ze je contactgegevens uploaden, synchroniseren of importeren.

Informatie over het apparaatZoals hieronder wordt beschreven, verzamelen we informatie van en over de computers, telefoons, verbonden tv’s en andere op internet aangesloten apparaten die je gebruikt en waarin onze Producten zijn geïntegreerd. We combineren de informatie van verschillende apparaten die je gebruikt. We gebruiken bijvoorbeeld informatie over de manier waarop je onze Producten op je telefoon gebruikt om de inhoud (inclusief advertenties) of functies die je ziet, beter te personaliseren wanneer je onze Producten gebruikt op een ander apparaat, zoals je laptop of tablet. We kunnen de informatie ook gebruiken om te meten of je op een ander apparaat actie hebt ondernomen op basis van een advertentie die je hebt gezien op je telefoon. 

Informatie die we krijgen over deze apparaten, kan het volgende omvatten: 

 

 • Apparaatkenmerken: informatie zoals het besturingssysteem, de hardware- en softwareversies, het batterijniveau, de signaalsterkte, de beschikbare opslagruimte, het type browser, de app- en bestandsnamen en -typen, en plug-ins.
 • Apparaatbewerkingen: informatie over bewerkingen en gedrag op het apparaat, zoals of een venster op de voorgrond of achtergrond wordt weergegeven, of muisbewegingen (waarmee mensen van bots kunnen worden onderscheiden).
 • Identifiers: unieke identifiers, apparaat-ID’s, andere identifiers, zoals voor games, apps of accounts die je gebruikt, en gezinsapparaat-ID’s (of andere identifiers die uniek zijn voor Producten van Facebook-bedrijven die op hetzelfde apparaat staan of met hetzelfde account zijn verbonden).
 • Apparaatsignalen: Bluetooth-signalen en informatie over Wi-Fi-toegangspunten, beacons en zendmasten in de buurt.
 • Gegevens over apparaatinstellingen: informatie die wij mogen ontvangen op basis van de apparaatinstellingen die je hebt gekozen, zoals toegang tot je gps-locatie, camera of foto’s.
 • Netwerk en verbindingen: informatie over bijvoorbeeld de naam van je mobiele provider of ISP, taal, tijdzone, mobiel telefoonnummer, IP-adres, verbindingssnelheid en, in sommige gevallen, informatie over andere apparaten die in de buurt zijn of die zijn verbonden met hetzelfde netwerk; zo kunnen we je bijvoorbeeld helpen bij het streamen van een video van je telefoon naar je tv.
 • Cookiegegevens: gegevens over cookies die op je apparaat zijn opgeslagen, waaronder cookie-ID’s en instellingen. Lees het Facebook-cookiebeleid en het Instagram-cookiebeleid voor meer informatie over hoe we gebruikmaken van cookies.

Informatie van partners.Adverteerders, appontwikkelaars en uitgevers kunnen ons informatie sturen via Facebook Business-hulpmiddelen die ze gebruiken, waaronder onze sociale plug-ins (zoals de knop Vind ik leuk), Aanmelden via Facebook, onze API’s en SDK’s of de Facebook-pixel. Deze partners bieden informatie over je activiteiten buiten Facebook, waaronder over je apparaat, websites die je bezoekt, aankopen die je doet, de advertenties die je ziet en hoe je andere services gebruikt, ongeacht of je een Facebook-account hebt of niet en of je bent aangemeld bij Facebook of niet. Een gameontwikkelaar kan bijvoorbeeld gebruikmaken van onze API om ons te laten weten welke games je speelt en een bedrijf kan ons bijvoorbeeld laten weten welke aankoop je hebt gedaan in zijn winkel. We ontvangen ook informatie over je online en offline acties en aankopen van externe gegevensproviders die het recht hebben om ons te voorzien van jouw informatie. 

Partners ontvangen jouw informatie wanneer je hen bezoekt of hun services gebruikt, of via externe partijen waarmee zij werken. We vereisen van elk van deze partners dat ze het wettige recht hebben om je gegevens te verzamelen, gebruiken en delen, voordat ze deze gegevens aan ons verstrekken. Meer informatie over de soorten partners waarvan we gegevens ontvangen. 

Lees het Facebook-cookiebeleid en het Instagram-cookiebeleid voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken in verband met Facebook Business-hulpmiddelen.Terug naar boven

Hoe gebruiken we deze informatie?

We gebruiken de informatie die we hebben (afhankelijk van de keuzes die je maakt), zoals hieronder wordt beschreven en om de Facebook-producten en gerelateerde services te kunnen aanbieden en ondersteunen. Dit wordt verder beschreven in de Facebook-voorwaarden en Instagram-voorwaarden. We doen het volgende:Onze producten aanbieden, personaliseren en verbeteren.We gebruiken de informatie waarover we beschikken om onze Producten te kunnen aanbieden, waaronder om functies en inhoud te personaliseren (zoals je nieuwsoverzicht, het Instagram-overzicht, Instagram Stories en advertenties) en om aanbevelingen te doen (zoals groepen of evenementen waarin je mogelijk geïnteresseerd bent en onderwerpen die je wellicht wilt volgen). Dit gebeurt zowel in onze Producten als daarbuiten. Om gepersonaliseerde Producten te creëren die uniek zijn en relevant zijn voor jou, gebruiken we je connecties, voorkeuren, interesses en activiteiten op basis van de gegevens die we verzamelen om meer over jou en anderen te weten te komen (inclusief mogelijke gegevens met speciale bescherming die je aanlevert en waar je je uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven). We registreren ook hoe je onze Producten gebruikt en wat je ermee doet en met welke mensen, plaatsen en dingen je verbonden bent en waarin je bent geïnteresseerd, zowel in onze Producten als daarbuiten. Meer informatie over hoe we informatie over jou gebruiken om je Facebook- en Instagram-ervaring te personaliseren, inclusief functies, inhoud en aanbevelingen in Facebook-producten. Je kunt ook lezen over hoe we kiezen welke advertenties je te zien krijgt.

 • Informatie op verschillende Facebook-producten en apparaten:we combineren informatie over je activiteiten in verschillende Facebook-producten en op verschillende apparaten met elkaar om een persoonlijkere en consistentere ervaring te bieden in alle Facebook-producten die je gebruikt, waar je ze ook gebruikt. We kunnen je bijvoorbeeld aanraden om lid te worden van een groep op Facebook die mensen bevat die je op Instagram volgt of waarmee je in Messenger communiceert. We kunnen je ervaring ook naadlozer maken door bijvoorbeeld je registratiegegevens (zoals je telefoonnummer) uit een Facebook-product automatisch in te vullen (zoals je telefoonnummer) wanneer je je registreert voor een account bij een ander Product.
 • Locatiegerelateerde informatie: we maken gebruik van locatiegerelateerde informatie, zoals je huidige locatie, waar je woont, de plaatsen waar je graag naartoe gaat en de bedrijven en mensen waarbij je in de buurt bent, om onze Producten, inclusief advertenties, te personaliseren en verbeteren, zowel voor jou als voor anderen. Locatiegerelateerde informatie kan gebaseerd zijn op zaken als de precieze apparaatlocatie (als je ons toestemming hebt gegeven om deze op te halen), IP-adressen en informatie over jouw gebruik van Facebook-producten en dat van anderen (inclusief check-ins en evenementen waaraan je deelneemt).
 • Productonderzoek en -ontwikkeling: we gebruiken de informatie die we hebben om onze Producten te ontwikkelen, testen en verbeteren, waaronder door enquêtes en onderzoek uit te voeren en nieuwe producten en functies te testen en de gevonden problemen op te lossen.
 • Gezichtsherkenning: als je dit hebt ingeschakeld, maken we gebruik van gezichtsherkenningstechnologie om je te herkennen in foto’s, video’s en camera-ervaringen. De gezichtsherkenningssjablonen die we maken, zijn volgens de Europese wetgeving gegevens met speciale bescherming. Meer informatie over hoe we gezichtsherkenningstechnologie gebruiken en hoe je het gebruik van deze technologie zelf kunt bepalen via de Facebook-instellingen. Als we gezichtsherkenningstechnologie toevoegen aan je Instagram-ervaring, zullen we je dat eerst laten weten. Jij kunt vervolgens bepalen of we deze technologie op jou zullen toepassen.
 • Advertenties en andere gesponsorde inhoud: we maken gebruik van de informatie die we over jou hebben, inclusief informatie over je interesses, acties en verbindingen, om advertenties, aanbiedingen en andere gesponsorde inhoud voor jou te selecteren en te personaliseren. Lees meer informatie over hoe we advertenties selecteren en personaliseren en welke keuzes jij hebt ten aanzien van de gegevens die we gebruiken om advertenties en andere gesponsorde inhoud voor jou te selecteren via de Facebook-instellingen en de Instagram-instellingen.

Meet-, analyse- en andere zakelijke services bieden.We gebruiken de informatie die we hebben (waaronder over je activiteit buiten onze Producten, zoals welke websites je bezoekt en welke advertenties je bekijkt), om adverteerders en andere partners te helpen bij het meten van de effectiviteit en distributie van hun advertenties en services. Ze krijgen zo ook inzicht in welk type mensen hun services gebruiken en wat mensen doen met en hoe ze reageren op hun websites, apps en services. Meer informatie over hoe we informatie delen met deze partners.Veiligheid, integriteit en beveiliging bevorderen.We gebruiken de informatie die we hebben, om accounts en activiteit te verifiëren, schadelijk gedrag tegen te gaan, spam en andere slechte ervaringen te detecteren en te voorkomen, de integriteit van onze Producten te waarborgen en veiligheid in en buiten onze Facebook-producten te promoten. We maken bijvoorbeeld gebruik van de gegevens die we hebben, om verdachte activiteit of schendingen van onze voorwaarden of beleid te onderzoeken, of om te detecteren wanneer iemand hulp nodig heeft. Voor meer informatie ga je naar het Facebook-helpcentrum voor veiligheid en de Instagram-beveiligingstips.Communiceren met jou.We gebruiken de informatie die we hebben om je marketingberichten te sturen, met je te communiceren over onze Producten en je op de hoogte te stellen van ons beleid en onze voorwaarden. We gebruiken je informatie ook om te antwoorden wanneer je contact met ons opneemt.Onderzoek en innovatie voor maatschappelijk belang.We gebruiken de informatie die we hebben (inclusief informatie van onderzoekspartners waarmee we samenwerken), om onderzoek en innovatie uit te voeren en te ondersteunen met betrekking tot onderwerpen die van maatschappelijk belang zijn, die dienen voor technologische vooruitgang, die van algemeen belang zijn of die van belang zijn voor gezondheid en welzijn. We analyseren bijvoorbeeld informatie die we hebben over migratiepatronen tijdens noodsituaties, om hulp te kunnen optimaliseren. Meer informatie over onze onderzoeksprogramma’s.Terug naar boven

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Je informatie wordt op de volgende manieren met anderen gedeeld: 

Delen in Facebook-productenMensen en accounts waarmee je deelt en communiceertWanneer je deelt en communiceert via onze Producten, kun je bepalen welke doelgroep ziet wat je deelt. Je kunt bijvoorbeeld wanneer je een bericht plaatst op Facebook, een doelgroep selecteren voor het bericht, zoals een groep, al je vrienden, iedereen of een aangepaste groep mensen. Als je Messenger of Instagram gebruikt om met mensen of bedrijven te communiceren, kunnen die mensen en bedrijven op vergelijkbare wijze de inhoud zien je die verzendt. Je netwerk kan ook zien welke acties je uitvoert in onze Producten, waaronder interacties met advertenties en gesponsorde inhoud. We laten andere accounts ook zien wie hun Facebook- of Instagram-verhalen heeft bekeken. 

Openbare informatie is door iedereen te zien, zowel in onze Producten als daarbuiten, zelfs als mensen zelf geen account hebben. Dit omvat bijvoorbeeld je Instagram-gebruikersnaam, informatie die je deelt met iedereen, informatie in je openbare profiel op Facebook en inhoud die je deelt op een Facebook-pagina, in je openbare Instagram-account of via enig ander openbaar forum, zoals Facebook Marketplace. Jij, andere mensen die Facebook en Instagram gebruiken en wij kunnen openbare informatie beschikbaar stellen aan of verzenden naar iedereen, zowel in onze Producten als daarbuiten. Dit kan bijvoorbeeld via Producten van Facebook-bedrijven, in zoekresultaten en via hulpmiddelen en API’s. Openbare informatie kan ook worden bekeken, geopend, gedeeld en gedownload via services van derden, zoals zoekmachines, API’s en offline media als de tv, en door apps, websites en andere services die zijn geïntegreerd in onze Producten. 

Meer informatie over welke informatie openbaar is en hoe je je zichtbaarheid op Facebook en Instagram zelf bepaalt.Inhoud over jou die anderen (opnieuw) delenJe moet er goed over nadenken met wie je zaken deelt, want de mensen die je activiteiten in onze Producten zien, kunnen de inhoud zowel in als buiten onze Producten delen, ook met mensen die geen deel uitmaken van je oorspronkelijke doelgroep. Als je bijvoorbeeld een bericht deelt of een bericht naar specifieke vrienden of accounts verstuurt, kunnen zij die inhoud downloaden, er een schermafbeelding van maken of deze opnieuw delen met anderen op of buiten onze Producten. De inhoud kan daarbij persoonlijk of via virtual reality-ervaringen zoals Facebook Spacesworden gedeeld. Wanneer je een opmerking plaatst bij het bericht van iemand anders of wanneer je reageert op de inhoud van iemand anders, is je opmerking of reactie zichtbaar voor iedereen die de inhoud van die persoon kan zien. Deze persoon kan later het publiek wijzigen. 

Mensen kunnen onze Producten ook gebruiken om inhoud over jou te maken en deze te delen met een publiek naar keuze. Mensen kunnen bijvoorbeeld een foto van je delen in een verhaal, je noemen in een bericht, je taggen op een locatie of informatie over je delen in hun (chat)berichten. Als je je niet prettig voelt bij iets dat anderen in onze Producten over jou hebben gedeeld, vind je hier meer informatie over het rapporteren van die inhoud.Informatie over je huidige status en aanwezigheid in onze Producten.Mensen in je netwerken kunnen signalen zien die hen informeren over wanneer je actief bent in onze Producten. Ze kunnen bijvoorbeeld zien of je momenteel actief bent op Instagram, in Messenger of op Facebook en ze kunnen zien wanneer je onze Producten het laatst hebt gebruikt.Apps, websites en integraties van externe partijen die onze Producten gebruiken of erin aanwezig zijn.Als je externe apps, websites of andere services gebruikt waarvoor gebruik wordt gemaakt van of die geïntegreerd zijn met onze Producten, kunnen deze informatie ontvangen over wat je plaatst of deelt. Wanneer je bijvoorbeeld een game speelt met je Facebook-vrienden of de Facebook-knop Opmerking plaatsen of Delen gebruikt op een website, ontvangt de gameontwikkelaar of website mogelijk informatie over je activiteiten in de game of een opmerking of link die je vanaf de website deelt op Facebook. Wanneer je dergelijke services van derden downloadt of gebruikt, hebben deze derden ook toegang tot je openbare profiel op Facebook en alle informatie die je met hen deelt. Apps en websites die je gebruikt, ontvangen mogelijk je lijst met Facebook-vrienden als je ervoor kiest deze daarmee te delen. Maar apps en websites die je gebruikt, kunnen geen andere informatie over je Facebook-vrienden van jou ontvangen, of informatie over je Instagram-volgers (hoewel je vrienden en volgers deze informatie natuurlijk wel zelf kunnen delen). Informatie die wordt verzameld door deze services van derden, is onderhevig aan de voorwaarden en beleidsregels van de betreffende services en niet aan deze voorwaarden. 

Apparaten en besturingssystemen die systeemeigen versies bieden van Facebook en Instagram (waarvoor we dus niet onze eigen apps hebben ontwikkeld), hebben toegang tot alle informatie die je ermee deelt, inclusief informatie die je vrienden met je delen, zodat zij onze kernfunctionaliteit aan jou kunnen aanbieden. 

Opmerking: we werken eraan de toegang van ontwikkelaars tot gegevens nog meer te beperken om misbruik te helpen voorkomen. We zullen bijvoorbeeld de toegang van ontwikkelaars tot je Facebook- en Instagram-gegevens verwijderen als je hun app gedurende drie maanden niet hebt gebruikt. Daarnaast wijzigen we Aanmelden, zodat in de volgende versie de gegevens waar een app om kan vragen zonder appbeoordeling, worden beperkt tot naam, Instagram-gebruikersnaam en -bio, profielfoto en e-mailadres. Verzoeken om andere gegevens moeten door ons worden goedgekeurd.Nieuwe eigenaar.Als ons eigendom van of onze controle over alle of een deel van onze Producten en bijbehorende middelen verandert, kunnen we je informatie overdragen aan de nieuwe eigenaar.
Delen met externe partnersWe werken samen met externe partners die ons helpen onze Producten aan te bieden en te verbeteren, of die Facebook Business-hulpmiddelen gebruiken om meer omzet te genereren. Deze samenwerkingen maken het mogelijk om onze bedrijven te beheren en gratis services aan te bieden aan mensen over de hele wereld. Wij verkopen je informatie niet en zullen dat ook nooit doen. Er gelden daarnaast strenge regels voor de manier waarop onze partners de gegevens die wij aanleveren, mogen gebruiken en bekendmaken. Hieronder volgen de soorten externe partijen waarmee we informatie delen: 
Partners die gebruikmaken van onze analyseservices.We bieden verzamelde statistieken en inzichten op basis waarvan mensen en bedrijven zicht krijgen op hoe mensen reageren op hun berichten, advertenties, Pagina’s, video’s en andere inhoud in en buiten de Facebook-producten. Paginabeheerders en Instagram-bedrijfsprofielen ontvangen bijvoorbeeld informatie over het aantal mensen of accounts dat hun berichten heeft bekeken, erop heeft gereageerd of er een opmerking bij heeft geplaatst. Ze ontvangen ook verzamelde demografische en andere informatie op basis waarvan ze inzicht krijgen in de interactie met hun Pagina of account.Adverteerders.We bieden adverteerders rapporten over welke soorten mensen hun advertenties zien en hoe de advertenties presteren, maar er wordt geen informatie gedeeld waarmee jij persoonlijk kan worden geïdentificeerd (zoals je naam of e-mailadres, waarmee contact met je zou kunnen worden opgenomen of waarmee duidelijk wordt wie je bent), tenzij je ons hiervoor toestemming geeft. We bieden bijvoorbeeld algemene demografische informatie en informatie over interesses aan adverteerders aan, zodat ze meer inzicht krijgen in hun doelgroep (ze weten dan bijvoorbeeld dat een advertentie is bekeken door een vrouw tussen de 25 en 34 jaar oud die in Madrid woont en is geïnteresseerd in software-engineering). We bevestigen ook op basis van welke Facebook-advertenties je hebt besloten een aankoop te doen of actie hebt ondernomen bij een adverteerder.Meetbedrijven.We delen informatie over jou met bedrijven die deze informatie verzamelen en samenvoegen om onze partners analyses en meetrapporten te kunnen bieden.Partners die goederen en services aanbieden in onze Producten.Wanneer je je aanmeldt voor het ontvangen van premium inhoud of als je via onze Producten iets koopt van een verkoper, is het mogelijk dat de maker van de inhoud of de verkoper je openbare informatie en andere informatie die je met hen deelt, ontvangt. Daarnaast wordt er informatie gedeeld die nodig is om de transactie te voltooien, zoals de verzend- en contactgegevens.Leveranciers en serviceproviders.We verstrekken informatie en inhoud aan de leveranciers en serviceproviders die ons bedrijf ondersteunen, bijvoorbeeld door technische-infrastructuurservices te leveren, te analyseren hoe onze Producten worden gebruikt, klantenservice te bieden, betalingen mogelijk te maken of enquêtes uit te voeren.Onderzoekers en academici.We verstrekken ook informatie en inhoud aan onderzoekspartners en academici, zodat ze onderzoek kunnen uitvoeren ter bevordering van onderwijs en innovatie die in het teken staan van ons bedrijf of onze missie, en waarmee ontdekking en innovatie worden gestimuleerd met betrekking tot onderwerpen die van algemeen maatschappelijk belang zijn, die dienen voor technologische vooruitgang, die van algemeen belang zijn of die van belang zijn voor gezondheid en welzijn.Handhaving van de wet of wettelijke verzoeken.We delen informatie met de wetshandhaving en om te antwoorden op wettelijke verzoeken die in de onderstaande gevallen worden gedaan.Je vindt in de Facebook-instellingen en de Instagram-instellingen meer informatie over hoe je zelf kunt bepalen welke informatie over jou, jij of anderen delen met externe partners.Terug naar boven

Hoe werken de Facebook-bedrijven samen?

Facebook en Instagram delen hun infrastructuur, systemen en technologie met andere Facebook-bedrijven (zoals WhatsApp en Oculus) om een innovatieve, relevante, consistente en veilige ervaring te bieden via alle Producten van Facebook-bedrijven die je gebruikt. We verwerken voor deze doeleinden ook informatie over jou via de verschillende Facebook-bedrijven, voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en overeenkomstig de voorwaarden en beleidsregels van die bedrijven. We verwerken bijvoorbeeld informatie van WhatsApp over accounts die spam verzenden via zijn service, zodat we gepaste actie kunnen ondernemen tegen die accounts op Facebook, op Instagram en in Messenger. We doen er ook alles aan om inzicht te krijgen in hoe mensen de Producten van Facebook-bedrijven gebruiken en erop reageren, zoals inzicht in hoeveel unieke gebruikers gebruikmaken van de Producten van Facebook-bedrijven.Terug naar boven

Wat is onze rechtsgrond voor het verwerken van gegevens?

We verzamelengebruiken en delen de gegevens die we hebben, op de hierboven beschreven manieren: 

 

 • indien nodig, om te kunnen voldoen aan onze Facebook-servicevoorwaarden of Instagram-gebruiksvoorwaarden;
 • in overeenstemming met de toestemmingen die jij hebt gegeven. Deze toestemmingen kun je te allen tijde herroepen via de Facebook-instellingen en de Instagram-instellingen;
 • voor zover noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • om jouw belangen of die van anderen te beschermen;
 • indien nodig, met het oog op maatschappelijke belangen; en
 • indien nodig voor onze legitieme belangen (of die van anderen), waaronder voor onze belangen bij het bieden van een innovatieve, gepersonaliseerde, veilige en winstgevende service aan onze gebruikers en partners, tenzij die belangen niet zwaarder wegen dan jouw belangen of jouw basisrechten en vrijheden waarvoor persoonlijke gegevens verplicht moeten worden beschermd.

Meer informatie over deze rechtsgronden en hoe ze van invloed zijn op de manier waarop we gegevens verwerken.Terug naar boven

Hoe kun je je rechten uitoefenen die voortvloeien uit de AVG?

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming heb je het recht om je gegevens te bekijken, te corrigeren, over te dragen en te wissen. In de Facebook-instellingen en de Instagram-instellingen kun je meer informatie over deze rechten lezen en bekijken hoe je je rechten kunt uitoefenen. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking van je gegevens en deze te beperken. Dit omvat: 

 

 • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens voor direct marketing (je kunt dit recht uitoefenen via de link Afmelden in dergelijke marketingcommunicatie)
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens als het gaat om werkzaamheden die we uitvoeren in het algemeen belang of die we uitvoeren voor onze legitieme belangen of die van een derde. Je kunt dit recht uitoefenen op Facebook en op Instagram.

Terug naar boven

Gegevensbehoud, accounts deactiveren en verwijderen

We bewaren gegevens tot dit niet meer nodig is voor het aanbieden van onze services en Facebook-producten, of tot je account wordt verwijderd (afhankelijk van welk geval zich het eerst voordoet). Dit wordt in elk geval afzonderlijk bekeken en is afhankelijk van zaken als de aard van de gegevens, waarom ze zijn verzameld en verwerkt en de relevante wettelijke of operationele vereisten rond bewaring. Als je bijvoorbeeld iets op Facebook zoekt, kun je die zoekopdracht te allen tijde bekijken en verwijderen uit je zoekgeschiedenis, maar de log van de zoekopdracht wordt pas na zes maanden uit de logboeken verwijderd. Als je een kopie van je officiële identiteitsbewijs hebt ingediend voor het verifiëren van je account, wordt die kopie 30 dagen na het indienen verwijderd. Meer informatie over het verwijderen van inhoud die je hebt gedeeld en cookiegegevens die zijn verzameld via sociale plug-ins

Wanneer je je account verwijdert, verwijderen we inhoud die je hebt geplaatst, zoals je foto’s en statusupdates. Je kunt die informatie in een later stadium niet meer terughalen. Informatie die anderen over je hebben gedeeld, maakt geen deel uit van je account en wordt dus niet verwijderd. Als je de Producten tijdelijk niet wilt gebruiken maar je account niet wilt verwijderen, kun je beter je account deactiveren. Als je je account op om het even welk moment wilt verwijderen, ga je naar de Facebook-instellingen en de Instagram-instellingen.Terug naar boven

Hoe reageren we op wettelijke verzoeken of voorkomen we schade?

We openen, bewaren en delen je gegevens met regelgevende instanties, wethandhavingsinstanties en anderen:

 • In antwoord op een wettelijk verzoek, indien we te goeder trouw van mening zijn dat de wet ons verplicht dit te doen. We kunnen ook tegemoetkomen aan wettelijke verzoeken wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat dit wettelijk is vereist in dat rechtsgebied, gebruikers in het desbetreffende rechtsgebied treft en in overeenstemming is met internationaal aanvaarde normen.
 • Wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat dit nodig is om: fraude, niet-geautoriseerd gebruik van de Producten, schendingen van onze voorwaarden of beleidsregels of andere schadelijke of illegale activiteit te detecteren, voorkomen en verhelpen; onszelf (inclusief onze rechten, ons eigendom en onze Producten), jou of anderen te beschermen, waaronder als onderdeel van onderzoeken of verzoeken van regelgevende instanties; of om overlijden of imminent persoonlijk letsel te voorkomen. Indien relevant verstrekken we bijvoorbeeld informatie aan en ontvangen we informatie van externe partners over de betrouwbaarheid van je account om fraude, misbruik en andere schadelijke activiteiten in en buiten onze Producten te voorkomen.

Informatie die we over jou ontvangen (inclusief financiële transactiegegevens met betrekking tot aankopen betaald via Facebook), kan worden gebruikt en voor een langere periode worden bewaard in geval deze het onderwerp is van een wettelijk verzoek of een wettelijke verplichting, een onderzoek van overheidswege of onderzoeken met betrekking tot mogelijke schendingen van onze voorwaarden of beleidsregels, of om schade te voorkomen. We bewaren ook informatie van accounts die voor een periode van ten minste een jaar zijn uitgeschakeld wegens schendingen van onze voorwaarden, om herhaald misbruik of andere schendingen van onze voorwaarden te voorkomen.Terug naar boven

Hoe gebruiken en verzenden we gegevens als onderdeel van onze wereldwijde services?

We delen informatie wereldwijd, in overeenstemming met dit beleid, zowel intern met de Facebook-bedrijven als extern met onze partners en met diegenen wereldwijd waarmee jij in contact staat en gegevens deelt. Informatie beheerd door Facebook Ireland zal worden overgedragen aan of verzonden naar, of worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of andere landen waar jij niet woont, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. Deze gegevensoverdracht is nodig om de services te bieden die in de Facebook-voorwaarden en de Instagram-voorwaarden worden beschreven en om onze Producten wereldwijd te kunnen aanbieden. We maken gebruik van modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en, waar van toepassing, beroepen we ons op de adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie voor bepaalde landen, voor gegevensoverdracht vanuit de EER naar de Verenigde Staten en andere landen.Terug naar boven

Hoe brengen we je op de hoogte van wijzigingen aan dit beleid?

We brengen je op de hoogte voordat we wijzigingen doorvoeren in dit beleid en bieden je de mogelijkheid om het aangepaste beleid te lezen voordat je besluit verder gebruik te maken van onze Producten.Terug naar boven

Contact opnemen met Facebook in verband met vragen

Je vindt op Facebook en Instagram meer informatie over hoe privacy werkt. Als je vragen hebt over dit beleid, kun je contact met ons opnemen zoals hieronder wordt beschreven.Contact met ons opnemenFacebook Ireland is de gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor je informatie. Je kuntonline contact opnemenof je vraag per post versturen naar:Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ierland
Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook Ireland Ltd.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de belangrijkste toezichthoudende autoriteit van Facebook Ireland, de Ierse functionaris voor gegevensbescherming, of de toezichthoudende autoriteit in jouw regio.

Laatst gewijzigd: 19 april 2018

Flickr Privacy Policy

Date of Last Revision: April 20, 2018

FLICKR USERS: As of May 29, 2018, Flickr is owned and operated by Flickr, Inc. This Privacy Policy will apply to information collected through your use of the Services including information that was transferred to us in the acquisition. SmugMug has no control over and no responsibility for any use of your personal information by previous owners or operators of Flickr.

SmugMug, Inc. and its subsidiaries, including Flickr, Inc. (“SmugMug”, “we” or “us”), are passionately committed to the privacy of our customers. This Privacy Policy (“Privacy Policy”) explains how information about you is collected, used and disclosed by SmugMug. This Privacy Policy applies to information we collect when you use the Flickr services, including the Flickr mobile application and Flickr website (collectively, the “Services”). This Privacy Policy applies only to the services offered by the Flickr division of SmugMug (“Flickr”) and do not apply to any other services offered by SmugMug. Please see https://www.smugmug.com/about/privacy for the privacy policy applicable to those services. We may change this Privacy Policy from time to time. If we make changes, we will notify you by revising the date at the top of the policy and, in some cases, we may provide you with additional notice (such as adding a statement to our homepage or sending you an email notification). We encourage you to review the Privacy Policy whenever you access the Services to stay informed about our information practices and the choices available to you.

Collection of Information

Information You Provide to Us

We collect information you provide directly to us. For example, we collect information when you:

 • Create an account and subscribe to our digital photography, media hosting or other services;
 • Purchase photo prints or other products or services;
 • Participate in a survey, contest or sweepstakes;
 • Contact us for any reason, such as to request help with the Services or to provide us with your comments/feedback; or
 • Post information in connection with your photos and galleries (e.g., in a photo caption) or in other forums or interactive areas of the Services.

The types of information we may collect include your name, email address, postal address, phone number, credit card information and other information you choose to provide.

Information We Collect Automatically When You Use the Services

When you access or use our Services, we automatically collect information about your use of the Services, including:

 • Log Information:We log information about your use of the Services, including the type of browser you use, access times, pages viewed, your IP address and the page you visited before navigating to our Services.
 • Device Information:We collect information about the computer or mobile device you use to access our Services, including the hardware model, operating system and version, screen resolution, color and depth, device identifiers and mobile network information.
 • Location Information:With your consent, we may collect information about the location of your device. For example, we use your location information to provide you with the option to add POI data to your photo. For more details, please see “Your Choices” below.
 • Photo Location Information:When you upload a photo with geographical data (i.e. from a mobile device) or manually geotag your photo, we collect the location of that photo. With your consent, we collect information about your location if you take a photo within the Flickr mobile application to add to your photo’s metadata.
 • EXIF Data:Exchangeable Image File Format (“EXIF”) data is a record of the settings and other relevant metadata inserted by a digital camera when you take a photo or video such as camera type, aperture, shutter speed, focal length, and location, among other information. Unless you turn off EXIF data on your camera or device or remove it from the picture before uploading to Flickr, Flickr receives and stores EXIF data.

Image Recognition Technology

We use image recognition algorithms to find visually similar images as well as to help you organize your photos and make it easier to search images. This technology might identify and tag scenes, actions, objects, or public figures. Information Collected by Cookies and Other Tracking Technologies We use various technologies to collect information, including cookies, web beacons and similar technologies. Cookies are small data files stored on your hard drive or in device memory that help us to improve our Services and your experience, see which areas and features of our Services are popular and count visits. We use cookies to keep you logged in to the Services, to count the number of unique computers using the Services and to record your user preferences. We may also collect information using web beacons (also known as “tracking pixels”). Web beacons are electronic images that may be used in our Services or emails and help deliver cookies, count visits, understand usage and campaign effectiveness and determine whether an email has been opened and acted upon. For more information about cookies, and how to disable them, please see “Your Choices” below.

Information We Collect From Other Sources

We may also obtain information from other sources and combine that with information we collect through our Services. For example, if you create or log into your account through a social media site, we will have access to certain information from that site, such as your name, account information and friends lists, in accordance with the authorization procedures determined by such social media site. We may receive updated information about you, such as an updated billing address, from the financial institution issuing your credit card in connection with our billing for the Services.

Use of Information

We may use information we collect to provide and improve our Services, to deliver the products and services you order, to facilitate contests, and to communicate with you. We also use the information we collect to understand how users interact with our services and to personalize our Services.

Sharing of Information

We may share information about you as follows or as otherwise described in this Privacy Policy:

 • With vendors, consultants and other service providers who need access to such information to carry out work on our behalf;
 • In response to a request for information if we believe disclosure is in accordance with any applicable law, regulation or legal process, or as otherwise required by any applicable law, rule or regulation;
 • If we believe your actions are inconsistent with the spirit or language of our user agreements or policies, or to protect the rights, property and safety of SmugMug or others;
 • In connection with, or during negotiations of, any merger, sale of company assets, financing or acquisition of all or a portion of our business to another company; and
 • With your consent or at your direction, including if we notify you through our Services that the information you provide will be shared in a particular manner and you provide such information.

We may also share aggregated information that does not directly identify you.

Social Sharing Features and Third-Party Integrations

The Services may offer social sharing features and other integrated tools which let you share actions you take on our Services with other media, and vice versa. The use of such features enables the sharing of information with your friends or the public, depending on the settings you establish with the entity that provides the social sharing feature. For more information about the purpose and scope of data collection and processing in connection with social sharing features, please visit the privacy policies of the entities that provide these features.

Additionally, you may give certain third party apps different levels of permissions to interact with your account to take advantage of things like photo editing tools. If you want to stop using one of these apps and revoke your permission, click the “Remove Permission” link under “Sharing & Extending” on your account page and remove that permission.

Advertising and Analytics Services Provided by Others

We may allow others to serve advertisements on our behalf across the Internet and to provide analytics services. These entities may use cookies, web beacons, mobile device identifiers, and other technologies to collect information about your use of the Services and other websites, including your IP address, web browser, pages viewed, time spent on pages, links clicked and conversion information. This information may be used by SmugMug and others to, among other things, analyze and track data, determine the popularity of certain content, deliver advertising and content targeted to your interests on our Services and other websites and better understand your online activity. For more information about interest-based-based ads, or to opt out of having your web browsing information used for behavioral advertising purposes, please visit www.aboutads.info/choices. Your device may also include a feature (“Limit Ad Tracking” on iOS or “Opt Out of Interest-Based Ads” or “Opt Out of Ads Personalization” on Android) that allows you to opt out of having certain information collected through apps used for interest-based advertising purposes.

Security

Flickr takes reasonable measures to help protect information about you from loss, theft, misuse and unauthorized access, disclosure, alteration and destruction.

Data Retention

We store the information we collect about you for as long as is necessary for the purpose(s) for which we originally collected it. We may retain certain information for legitimate business purposes or as required by law.

Data Transfers

To provide the Services, we may transfer your information to SmugMug servers in the United States or other countries. When we transfer information from the European Economic Area (“EEA”) to countries that have not been deemed to provide an adequate level of protection, we employ data processing agreements based on the Standard Contractual Clauses to help ensure that your data is protected wherever it is transferred. You may request a copy of these clauses by contacting us at help@flickr.com.

Your Choices

Account Information

You may update, correct or delete information about you at any time by logging into your online account or emailing us at help@flickr.com. You may delete your account or terminate your subscription pursuant to Flickr’s Terms of Use, but note that we may retain certain information as required by law or for legitimate business purposes.

Privacy and Permissions Settings

In your account “Privacy & Permissions” tab under “Settings”, you can control who is able to see different parts of your profile, including email address, IM names, real name, and current city. If you choose to use your real name (or include any identifying information as part of your “screen name”) that information will be publicly displayed through the Services. Therefore, please use caution in determining how you wish to be identified in using the Services.

Deleting Photos

You can delete individual photos that you have on Flickr by selecting the photos that you wish to delete, then clicking the delete button. Or you can delete groups of photos using batch operations.

Photo Sharing Features

In your “Privacy & Permissions” setting, you can choose to make your photos default to public for anyone to access, restrict access to a limited number of other Flickr users, or keep those photos private so only you can access them. If you do not change your settings, your photos will be public by default. On each photo page, you will also find more granular controls to change each photo setting. Your Guest Pass history allows you to manage Guest Passes you have created for sharing your photos with others. In your “Privacy & Permissions” setting, you may also hide photos or your profile from searches on flickr.com as well as from searches on 3rd party sites.

Auto-Uploadr Feature

If you turn on the Auto-Uploadr feature on mobile, photos and videos from your mobile device camera roll will be automatically uploaded to Flickr. These photos and videos will be stored as private on Flickr until you choose to share them. You can turn off auto-upload at any time in your mobile app settings.

EXIF Information

By default, Flickr will display a link showing EXIF data about photos or video you upload. The link shows on all your individual photo pages, and displays the make & model of the camera you used to take the shot. You can elect to hide this link in “Settings” under the “Privacy & Permissions” tab.

Some cameras can store GPS (location) coordinates in a photo’s EXIF header. Flickr imports that data and if you choose, Flickr can display that data publicly. This setting can be changed through your account “Privacy and Permissions” tab.

Location Information

When you first launch any of our mobile applications that collect location information, you will be asked to consent to the application’s collection of this information. If you initially consent to our collection of location information, you can subsequently stop the collection of this information at any time by changing the preferences on your mobile device.

Geofences

A geofence is a hotspot on a map that has special default geo privacy settings. These are useful for locations such as “home” or “school” that you would like to make more private than your global default. Click here to create your geofences and manage your geo preferences to decide who can see the location of your photos by default. Further, you can change the geo preferences setting on individual photos by clicking on the map to the right of each photo.

Cookies

Most web browsers are set to accept cookies by default. If you prefer, you can usually choose to set your browser to remove or reject browser cookies. Removing or rejecting browser cookies does not necessarily affect third party flash cookies used in connection with our Services. To delete or disable flash cookies please visit www.adobe.com/products/flashplayer/security for more information. Please note that if you choose to remove or reject cookies, this could affect the availability and functionality of our Services.

Promotional Communications

You may opt out of receiving promotional communications from Flickr by following the instructions in those communications or by emailing us at help@flickr.com. If you opt out, we may still send you non-promotional communications, such as those about your account or our ongoing business relations.

Email Notifications

Visit your Flickr account information area to edit your Flickr email notification settings.

Residents of the European Economic Area

If you are a resident of the EEA, you have certain rights and protections under the law regarding the processing of your personal information.

Legal Basis for Processing

If you are a resident of the EEA, when we process your personal data we will only do so in the following situations:

 • We need to use your personal information to perform our responsibilities under our contract with you (e.g., processing payments for and providing the Services you have requested).
 • We have a legitimate interest in processing your personal data. For example, we may process your personal data to send you marketing communications, to communicate with you about changes to our Services, and to provide, secure, and improve our Services.

Data Subject Requests

If you are a resident of the EEA, you have the right to access personal information we hold about you and to ask that your personal information be corrected, erased, or transferred. You may also have the right to object to, or request that we restrict, certain processing. If you would like to exercise any of these rights, you can log into your account and use the settings and features explained above or you may contact us as indicated below.

Questions or Complaints

If you are a resident of the EEA and have a concern about our processing of personal information that we are not able to resolve, you have the right to lodge a complaint with the data privacy authority where you reside. For contact details of your local Data Protection Authority, please see: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Contact Us

We welcome your feedback. If you have any comments or concerns about this Privacy Policy or would like to contact us for any reason, you may reach us via email at help@flickr.com or by mailing us at:

ATTN: Privacy Policy

SmugMug Inc.

Suite 200

67 E Evelyn Avenue

Mountain View, CA 94041, USA

650-265-0396

Instagram-gegevensbeleid

In dit beleid wordt beschreven welke informatie we verwerken ter ondersteuning van Facebook, Instagram, Messenger en andere producten en functies die door Facebook worden aangeboden (Facebook-producten of Producten). Je vindt aanvullende hulpmiddelen en informatie in de Facebook-instellingen en de Instagram-instellingen.

I. Welke soorten informatie verzamelen we?

We moeten informatie over jou verwerken om Facebook-producten te kunnen aanbieden. Welke soorten informatie we verzamelen, hangt af van hoe je onze Producten gebruikt. Ga naar de Facebook-instellingen en de Instagram-instellingen om te ontdekken hoe je de informatie die we verzamelen, kunt bekijken en verwijderen.Dingen die jij en anderen doen en aanbieden.

 • Gegevens en inhoud die je aanbiedt. We verzamelen de inhoud, communicatie en andere informatie die je aanlevert wanneer je onze Producten gebruikt, waaronder wanneer je je registreert voor een account, inhoud maakt of deelt, en wanneer je chatberichten verstuurt en communiceert met anderen. Dit kan betrekking hebben op informatie in of over de inhoud die je levert (bijvoorbeeld metagegevens), zoals de locatie van een foto of de datum waarop een bestand is gemaakt. Dit kan ook betrekking hebben op wat je ziet via de functies die we bieden, zoals onze camera, zodat we bijvoorbeeld maskers en filters kunnen voorstellen die je mogelijk leuk vindt, of om je tips te geven over het gebruik van de portretmodus. Onze systemen verwerken inhoud en communicatie van jou en anderen automatisch om de context te analyseren en te achterhalen waar ze over gaan. Dit gebeurt voor de onderstaande doeleinden. Meer informatie over hoe je kunt bepalen wie ziet wat jij deelt.
  • Gegevens met speciale bescherming: je kunt ervoor kiezen om in de Facebook-profielvelden gegevens op te geven of om levensgebeurtenissen toe te voegen over je geloofsovertuiging, politieke voorkeur, personen waarin je bent geïnteresseerd of je gezondheid. Deze en andere informatie (zoals over je ras of etniciteit, filosofische overtuigingen en lidmaatschappen van vakbonden) wordt speciaal beschermd op basis van EU-wetgeving.
 • Netwerken en verbindingen. We verzamelen informatie over de mensen, Pagina’s, accounts, hashtags en groepen waarmee je bent verbonden en de manier waarop je hiermee interageert in onze Producten, zoals de mensen met wie je het meest communiceert of de groepen waarvan je lid bent. We verzamelen ook contactgegevens als je ervoor kiest om deze te uploaden, te synchroniseren of te importeren van een apparaat (zoals een adresboek, je belgeschiedenis of je sms-geschiedenis). Deze gegevens gebruiken we om jou en anderen te helpen bij het vinden van mensen die jullie mogelijk kennen en voor andere doeleinden die hieronder worden beschreven.
 • Je gebruik. We verzamelen informatie over hoe je onze Producten gebruikt, zoals welke soorten inhoud je bekijkt of benadert, welke functies je gebruikt, welke acties je uitvoert, met welke mensen en accounts je contact hebt en hoe lang, hoe vaak en wanneer je je activiteiten uitvoert. We registreren het bijvoorbeeld wanneer je onze Producten (voor het laatst hebt) gebruikt en welke berichten, video’s en andere inhoud je bekijkt in onze Producten. We verzamelen ook informatie over hoe je functies zoals onze camera gebruikt.
 • Informatie over transacties in onze Producten. Als je onze Producten gebruikt voor aankopen of andere financiële transacties (zoals wanneer je iets koopt in een game of een bedrag doneert), verzamelen we informatie over de aankoop of transactie. We verzamelen onder meer je betalingsgegevens, zoals het nummer van je creditcard of betaalkaart en andere kaartgegevens, andere account- en verificatiegegevens, en details met betrekking tot facturatie, verzending en contactgegevens.
 • Dingen die anderen doen en informatie over jou die ze aanleveren.We ontvangen en analyseren ook inhoud, communicatie en informatie die anderen aanleveren wanneer ze gebruikmaken van onze Producten. Dit kan informatie over jou zijn, zoals wanneer anderen een foto van jou delen of erop reageren, ze je een chatbericht verzenden of ze je contactgegevens uploaden, synchroniseren of importeren.

Informatie over het ApparaatZoals hieronder wordt beschreven, verzamelen we informatie van en over de computers, telefoons, verbonden tv’s en andere op internet aangesloten apparaten die je gebruikt en waarin onze Producten zijn geïntegreerd. We combineren de informatie van verschillende apparaten die je gebruikt. We gebruiken bijvoorbeeld informatie over de manier waarop je onze Producten op je telefoon gebruikt om de inhoud (inclusief advertenties) of functies die je ziet, beter te personaliseren wanneer je onze Producten gebruikt op een ander apparaat, zoals je laptop of tablet. We kunnen de informatie ook gebruiken om te meten of je op een ander apparaat actie hebt ondernomen op basis van een advertentie die je hebt gezien op je telefoon.Informatie die we krijgen over deze apparaten, kan het volgende omvatten:

 • Apparaatkenmerken: informatie zoals het besturingssysteem, de hardware- en softwareversies, het batterijniveau, de signaalsterkte, de beschikbare opslagruimte, het type browser, de app- en bestandsnamen en -typen, en plug-ins.
 • Apparaatbewerkingen: informatie over bewerkingen en gedrag op het apparaat, zoals of een venster op de voorgrond of achtergrond wordt weergegeven, of muisbewegingen (waarmee mensen van bots kunnen worden onderscheiden).
 • Identifiers: unieke identifiers, apparaat-ID’s, andere identifiers, zoals voor games, apps of accounts die je gebruikt, en gezinsapparaat-ID’s (of andere identifiers die uniek zijn voor Producten van Facebook-bedrijvendie op hetzelfde apparaat staan of met hetzelfde account zijn verbonden).
 • Apparaatsignalen: Bluetooth-signalen en informatie over Wi-Fi-toegangspunten, beacons en zendmasten in de buurt.
 • Gegevens over apparaatinstellingen: informatie die wij mogen ontvangen op basis van de apparaatinstellingen die je hebt gekozen, zoals toegang tot je gps-locatie, camera of foto’s.
 • Netwerk en verbindingen: informatie over bijvoorbeeld de naam van je mobiele provider of ISP, taal, tijdzone, mobiel telefoonnummer, IP-adres, verbindingssnelheid en, in sommige gevallen, informatie over andere apparaten die in de buurt zijn of die zijn verbonden met hetzelfde netwerk; zo kunnen we je bijvoorbeeld helpen bij het streamen van een video van je telefoon naar je tv.
 • Cookiegegevens: gegevens over cookies die op je apparaat zijn opgeslagen, waaronder cookie-ID’s en instellingen. Lees het Facebook-cookiebeleid en het Instagram-cookiebeleid voor meer informatie over hoe we gebruikmaken van cookies.
Zoeken